Forum | Sınıf Öğretmeniyiz Biz | Sınıf Öğretmenlerinin Kaynak Sitesi | http://www.sinifogretmeniyiz.biz
Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

FORUM » Eğitim öğretim » Eğitim haberleri »Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!!

Sayfa:1 
[email protected]  [email protected]
(galip_k)


Uzman Üye
1.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı: 2406
Teşekkür Sayısı:2164
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 01:21:04)

Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı. Aşağıdaki linkten incelenebilir.

resmi gazete


İmza:YaLnızLık Bénim Saltanatımdır. AcıLarLa DoLu HaRaBéMDé KraLLAr gibi YasiYorum.
Bu mesaja teşekkür edenler (1): Şeniz Karaşah,
 
Alp  Fehmi
(alpf)


Üye
Öğretmen
Mesaj Sayısı:53
Teşekkür Sayısı:64
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 09:42:24)

28.02.2013 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yöneticileri Atama Yönetmeliği
İşte 2013 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yöneticileri Atama Yönetmeliği.
YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ Eğiti BAKANLIĞI   EĞİTİM   KURUMLARI YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî   Eğitim   Bakanlığına bağlı   eğitim   kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî   Eğitim   Bakanlığına bağlı   eğitim   kurumu müdürlerini ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî   Eğitim   Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday:   Eğitim   kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,

b) Atama:   Eğitim   kurumu yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında   yapılan görevlendirmeyi,

c) Bakanlık: Millî   Eğitim   Bakanlığını,

ç) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulan ve yöneticileri Bakanlıkça atanan yurtdışındaki okul ve merkezleri,

d) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliği için yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,

e) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliğine atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,

f) Yer değiştirme: Yöneticilerin atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,

g) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

ğ) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Atama Şartları ve Komisyonlar

Sınava başvuru ve atama şartları

MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;

a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,

b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük için en az beş yıl ve müdür yardımcılığı için en az üç yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak,

d) Adlî veya idarî soruşturma sonucu son dört yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak

şartları aranır.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

(2) Yöneticilik sınavına başvuru için 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3'ü değerlendirilir.

Komisyonlar ve görevleri

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere aşağıdaki komisyonlar oluşturulur:

a) Sınav Komisyonu: Bakanlıkta, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.

b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İllerde, il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile bir eğitim kurumu müdürünün katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde, her elli müdür ve müdür yardımcısı unvanı sözlü sınavı için birer Komisyon oluşturulur. Komisyonlar, yeterli üye bulunmaması halinde aynı kişilerden oluşturulabilir.

(2) Komisyonlara birinci fıkrada belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri ise insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(3) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki görevin gerektirdiği diğer mevzuatı belirlemek,

b) Sınavın yürütülmesine ilişkin genel gözetim ve denetimi yapmak,

c) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(4) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atanma teklifine esas puanları belirlemek,

b) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Yöneticilik sınavları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.

(2) Yazılı sınav, Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur. Adayların yazılı sınav puanları ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilir. Her boş eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre ilk altı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav puanının 50'si, sözlü sınav puanının 30'u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın 20'si alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç aday belirlenir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak, görevin düzeyine göre ayrı sınavlar olarak düzenlenir.

a) Türkçe, dil bilgisi: 10,

b) Resmî yazışma kuralları: 5,

c) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: 4,

ç) Okul yönetimi: 4,

d) Yönetimde insan ilişkileri: 4,

e) Okul geliştirme: 4,

f) Eğitim ve öğretimde etik: 5,

g) Türk idare sistemi: 2,

ğ) Protokol kuralları: 2,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: 60.

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç onbeş gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, sözlü sınav sonuçlarına itiraz ise Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi,

b) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

c) Liyakat ve temsil kabiliyeti,

ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,

d) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi

bakımlarından değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(3) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkranın (a) bendinden 50, diğer bentlerinden 10'ar puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamalar

Yöneticiliğe atama

MADDE 12 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri, atama yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara ilişkin diğer hususları yazılı sınavı kazanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyurur.

(2) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.

(3) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan üç adaydan uygun görülen aday, vali tarafından atanır.

(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın öğretmenler arasından atanır.

(5) Müdür yardımcıları arasından, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilir.

Kurucu müdür ve müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenen ve vali tarafından yönetici olarak atanmayan adaylar öncelikli olmak üzere il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla, sınav sonuçlarına göre müdür ataması yapılıncaya kadar kurucu müdür görevlendirilebilir.

(2) Müdür normu bulunmayan ilkokullarda görevli öğretmenlerden biri, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirmeler

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 14 –(1) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri, hizmet puanlarının 70'i ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın 30'u alınarak belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla gerçekleştirilir.

(2) Yer değiştirmeye tabi yöneticilerden boş eğitim kurumu kalmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki yer değiştirmede öncelikli olarak gerçekleştirilir.

(3) Yer değiştirmeler, her yıl Haziran ayında sonuçlandırılır.

(4) Yer değiştirmeler, son başvuru tarihi esas alınarak sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde yapılır.

(5) Yer değiştirmelerde, hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Yöneticilerin aylıksız izin süreleri hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos ayında atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer değiştirmeler, 14 üncü maddeye göre belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 16 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna yönetici olarak atanamazlar.

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği

MADDE 17 – (1) Atamalarda puan eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

(2) Yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğrenim düzeyi ve toplam hizmet süresi atamaya esas alınır.

Norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 18 – (1) Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re'sen belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Korunan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlar, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sözlü sınava katılabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Millî Eğitim Bakanlığından:


Taşındı:28.02.2013 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yöneticileri Atama Yönetmeliği konusudur. (Birleştiren:Galip Kudalak 28.02.2013 11:17:59)
İmza:Hareket Etmezsen Zincirlerini Fark edemezsin TOLSTOY
Bu mesaja teşekkür edenler:(3): Mustafa Altincik, Duygu Aydın, Deniz Deniz,
 
Mustafa  Altincik
(admin)


Yönetim Ekibi
2.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı:9502
Teşekkür Sayısı:4757
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 11:00:07)

Alp öğretmenim merhaba, paylaşımınız için tşk. ederim. İlk gözüme çarpan yenilik sanırım mülakat ve sözlü sınav. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Taşındı:28.02.2013 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yöneticileri Atama Yönetmeliği konusunun cevabıdır.(Birleştiren:Galip Kudalak - 28.02.2013 11:17:59)
İmza:Sınıf Öğretmeniyiz Biz
Bu mesaja teşekkür edenler:
 
[email protected]  [email protected]
(galip_k)


Uzman Üye
1.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı:2406
Teşekkür Sayısı:2164
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 11:19:30)

Alp Fehmi öğretmenim paylaşımınız için teşekkürler. Daha önce açılmış bir konu olduğundan paylaşımınızı konuyu birleştirme adına buraya taşıdım.
saygılarımla...
İmza:YaLnızLık Bénim Saltanatımdır. AcıLarLa DoLu HaRaBéMDé KraLLAr gibi YasiYorum.
Bu mesaja teşekkür edenler:
 
[email protected]  [email protected]
(galip_k)


Uzman Üye
1.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı:2406
Teşekkür Sayısı:2164
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 11:21:57)

(3) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan üç adaydan uygun görülen aday, vali tarafından atanır.
acaba vali beyler ne tür kriterler arayacak !!!!
İmza:YaLnızLık Bénim Saltanatımdır. AcıLarLa DoLu HaRaBéMDé KraLLAr gibi YasiYorum.
Bu mesaja teşekkür edenler:(1): Deniz Deniz,
 
M.  Can
(mcan60)


Çalışkan Üye
Diğer
Mesaj Sayısı:647
Teşekkür Sayısı:917
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 17:54:43)

Mülakaat veya sözlü sınavın ne anlama geldiğini bir ortaokul öğrencisi bile biliyordur sanırım.
İmza:
Bu mesaja teşekkür edenler:(2): Deniz Deniz, Şeniz Karaşah,
 
Deniz  Deniz
(ogretmen12)


Çalışkan Üye
Öğretmen
Mesaj Sayısı:1053
Teşekkür Sayısı:838
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 18:03:50)

Kadrolaşmada gelinen yer işte...
12 Eylül halt etmiş bu günlerin yanında...
İmza:Çünkü tarihin en güzel yerinde, Son sözünü hep direnenler söyler
Bu mesaja teşekkür edenler:(1): Şeniz Karaşah,
 
Tekin  Şentürker
(baba_can)


Tecrübeli Üye
Öğretmen
Mesaj Sayısı:1731
Teşekkür Sayısı:963
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 18:57:28)

Eğitim Enstitüsü FKB bölümüne girerken bizlere de mülakat vardı. Bana sordukları ilginç bir soruyu sizlerle paylaşayım.
"Bulgur pilavını nasıl pişirirsin"

Haydi bu soruya verin cevabınızı bakalım..
İmza: Emek Evrenseldir Paylaşmak Bir Erdemdir.
Bu mesaja teşekkür edenler:(2): Şeniz Karaşah, Deniz Deniz,
 
Şeniz  Karaşah
(senizkarasah)


Bilge Üye
1.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı:7867
Teşekkür Sayısı:5161
Döküman Arşivi
Cevap:Yöneticilik Düşünen Arkadaşların Dikkatine !!! (28.2.2013 19:03:29)

Benim cevabım "iyi pişiririm" olurdu böyle soruya böyle yanıt olur
İmza:
Bu mesaja teşekkür edenler:(2): Tekin Şentürker, Deniz Deniz,
 
[email protected]  [email protected]
(galip_k)


Uzman Üye
1.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı:2406
Teşekkür Sayısı:2164
Döküman Arşivi
İmza:YaLnızLık Bénim Saltanatımdır. AcıLarLa DoLu HaRaBéMDé KraLLAr gibi YasiYorum.
Bu mesaja teşekkür edenler:
 

Sayfa: 1 

HIZLI CEVAP (5 Üye Puanı)


Cevap Yazmak İçin Giriş Yapın veya Üye Olun

SİTEMİZDE ARAYIN


FORUMDAN SON KONULAR (Tümü)

REKLAM [»]

SINIF ÖĞRETMENİYİZ BİZ

Dünya, sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.
Thomas Browne

SİTEMİZDEN DOKÜMANLAR (Tümü)

SİTEMİZDE BULUNANLAR

  Şuan 628 kullanıcı bağlı. 0 Üye, 628 Misafir.

ve 628 Misafir,
Tümünü Gör -


Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2019-2020 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.