Forum | Sınıf Öğretmeniyiz Biz | Sınıf Öğretmenlerinin Kaynak Sitesi | http://www.sinifogretmeniyiz.biz
Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

FORUM » Eğitim öğretim » Eğitim haberleri »Haber:Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi

Sayfa:1 
Mustafa  Altincik
(admin)


Yönetim Ekibi
2.Sınıf Öğretmeni
Mesaj Sayısı: 9502
Teşekkür Sayısı:4757
Döküman Arşivi
Cevap:Haber:Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi (7.2.2013 22:27:40)

HABER:Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi

 

Bu nedenlerle, norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen
ve eğitim kurumu yöneticilerinin yer değiştirmesi konusunda, illerde değişik uygulamalar
yapıldı.

Bazı illerde öğretmenler, il içi tayin prosedürüne tabi kılınarak tercih yaptırıldı. Bu tercihler
sonucunda hizmet puanlarına göre, tercihleri doğrultusunda, norm kadro açığı bulunan
okullara yerleştirildi. Bazı illerde ise, 6287 sayılı yasaya göre birleştirilen,okullardaki
öğretmenler, ilgili okullara branşlarına göre yerleştirildi.

Bu okullardaki eğitim kurumu yöneticileri açısından da durum çok farklı değil.

Yine, 6287 sayılı yasaya göre birleştirilen, dönüştürülen ve ad değiştiren okullardaki
yöneticiler, bazı illerde branşlarına uygun okullara aktarıldı, bazı illerde de, MEB Eğitim
Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, 23.maddesinde
yer alan “a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna
göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar
ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır…”hükmüne göre, 2013 yılının ocak ve şubat ayları
beklenilerek, yer değiştirmeler gerçekleştirildigerçekleştiriliyor.

Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri açısından
gerçekleştirilen bir başka uygulama ise, ilgili öğretmen ve yöneticilerin yan alanlarına
geçirilmesi oldu.

Kamuoyuna yansıyan tartışmalarda da görüldüğü gibi yan alan uygulaması hem öğretmenler,
hem de öğrenciler açısından yararlı olmadığı gibi önemli sorunları da gündeme getirdi.

Bütün bu tartışmaların ve uygulamaların yapılması, 4+4+4 Eğitim yasasının, alelacele
gündeme getirilmesi ve pilot illerde uygulanmaması nedeniyle gündeme geldi. Bakanlık ve İl
eğitim yöneticileri, oluşan norm kadro fazlası öğretmen ve idareciler konusunda, mevzuatta
yer alan emredici hükümlere rağmen, değişik uygulamalar yapma yoluna gitti. Değişik
illerimizde, aynı konularda, farklı uygulamaların yapılması, bu durumun en iyi göstergesidir.

Peki, 4+4+4 Eğitim Yasasıyla, kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu
yöneticilerinin ve öğretmenlerin, mevzuat açısından durumu ne?

Bu konu, eğitim yöneticileri açısından, MEB Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 26.maddesinde düzenlenmiş.
26.madde şu şekildedir. “ (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu
yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2
Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek
puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum
yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun
yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki
Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en
yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun
görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri
de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu
yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde
ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanırlar.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan
yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler
ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7. ve 8. maddedeki
şartları taşımaları gerekir.”

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; çeşitli şekillerde norm kadro fazlası durumuna
düşen eğitim yöneticilerinden, öncelikle birleştirilen veya dönüştürülen eğitim kurumu
yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından, Ek-2 formuna göre en yüksek puanı alan,
boş bulunan kadroya atanır. Bu yöneticiler, birleştirilen veya dönüştürülen okullarda yönetici
açığı bulunmaması halinde, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek
eğitim kurumu yöneticiliklerine atanırlar. Bu durumlara rağmen atanamayan yöneticiler ise,
istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna
öğretmen olarak atanırlar.

Alanları itibariyle, yeni açılan okullarda yönetici normuyla ilişkilendirilemeyen eğitim
yöneticileri açısından da bu hükümler geçerlidir.

Ancak, bu yöneticilerden, kendi okulunda kalmak isteyenler açısından, MEB Eğitim Kurumu
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, 27.maddesi, (c) fıkrası,
bu yöneticilere istisna bir hak tanımıştır. (C) fıkrasının 3.bendinde, “(3) İlgili mevzuatında
belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının
tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda olan
yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde
yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının
onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen
yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu
yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya
da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın
norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş
yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler.” hükmü;
(4)bendinde ise, “ Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili
mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta
olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir
nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici
bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve
durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate
alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar” hükmü yer alır.

Bu hükümlere göre, norm kadro fazlası durumuna düşen eğitim yöneticileri, bulundukları
okulda 2 yıl bekleyebilirler. Bu süre sonunda ise, bu yöneticiler açısında genel hükümler
geçerlidir.

Yine, 4+4+4 Eğitim Yasasıyla, kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen okullarda görev yapan
ve norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin, mevzuat açısından durumuna bakacak
olursak, karşımıza MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, “Norm
Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi” başlıklı, 41.maddesi çıkar.

41.madde şu şekildedir. “(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program
değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla
ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu
öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya
program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim
kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı
nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm
kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il
içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate
alınmak suretiyle atanırlar.
(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki
öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç
duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar,
bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer
değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü
bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanlarına atanırlar.
(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim
kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması
üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en
az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak
belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim
kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.
(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü
durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu
madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde
karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.
(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda
valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana
bağlı olmaksızın (…) en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde
yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri
de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden
herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde
valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.”

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenler; yeni eğitim kurumu
açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, bu şekilde yapılan atamalarla
fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak
suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar.
İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre
şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları
yapılabilir. Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınır.

Norm kadro fazlası öğretmenler açısından, eğitim yöneticilerine tanınan 2 yıllık bekleme
süresi söz konusu değildir.

6287 sayılı yasanın halen uygulanmakta olduğu şu günlerde, eğitim yöneticileri ve
öğretmenlerimizin, hak kaybına uğramamaları ve mağdur olmamaları açısından, bu hükümleri
dikkate almaları, yararlarına olacaktır.

 

Abdullah DamarHaber Ekleyen:Haber Yöneticisi | Tarih:07.02.2013 22:27:40 | Kaynak:memurlar.biz

Haberi Sinifogretmeniyiz.Biz sitesinde okumak için TIKLAYINİmza:Sınıf Öğretmeniyiz Biz
Bu mesaja teşekkür edenler
 
Bu Konuya Hiç Cevap Yazılmamış

Sayfa: 1 

HIZLI CEVAP (5 Üye Puanı)


Cevap Yazmak İçin Giriş Yapın veya Üye Olun

SİTEMİZDE ARAYIN


FORUMDAN SON KONULAR (Tümü)

REKLAM [»]

SINIF ÖĞRETMENİYİZ BİZ

İnsan yenilince tükenmez. Pes edince tükenir.
Richard Nixon

SİTEMİZDEN DOKÜMANLAR (Tümü)

SİTEMİZDE BULUNANLAR

  Şuan 618 kullanıcı bağlı. 1 Üye, 617 Misafir.

Ecrın Akcer, ve 617 Misafir,
Tümünü Gör -


Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2019-2020 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.